Termes i condicions d’ús

1. General​​

A continuació hi ha els termes i les condicions que regulen l’accés i ús als continguts de la web www.elnacional.cat (d’ara endavant, els “Termes i les Condicions”).

Els Termes i les Condicions són de caràcter general i regulen el contingut de la web en el seu conjunt. No obstant això, algun servei o contingut específic de la web pot requerir pel seu accés i l’acceptació dels Termes i Condicions particulars per part de l’usuari.

2. Identificació del titular de l’espai web

La web www.elnacional.cat (d’ara endavant, la Web) pertany a GRUP LES NOTÍCIES DE CATALUNYA, SLU (d’ara endavant, la “Companyia”), la qual en té la titularitat.
 
Domicili social:
   C./ Numància, 46 4a A – 08029 Barcelona.
   Teléfon:  93 173 00 99
   Email: info@elnacional.cat
   CIF: B-66541947
Dades registrals: societat unipersonal, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, volum 44865, foli 51, fulla B-469768 inscripció 1a.

3. Usuari: acceptació dels termes i les condicions d’ús de la web

S’entendrà com a usuari qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els continguts i/o serveis que es puguin trobar a la Web en tot moment. D’ara endavant, es farà referència a l’usuari d’aquesta web com a usuari.

Els usuaris accepten els Termes i les Condicions sense cap condició o reserva.

Els continguts i serveis oferts per la Companyia són de naturalesa canviant i, per tant, la Companyia es reserva el dret de modificar sense previ avís aquests Termes i Condicions per ajustar-los al nou contingut. Conseqüentment, l’usuari reconeix i accepta l’obligació de revisar i complir els termes i les condicions que es trobin vigents en tot moment.

En tot cas, es presumeix que l’accés i ús de la web i, per tant, l’acceptació dels Termes i les Condicions, inclosa la política de privacitat i de cookies i qualsevol altres termes i condicions particulars que puguin incloure apartats o serveis específics de la web, és realitzat per persones majors de 18 anys o, en el cas de menors d’edat, tutelades, és a dir, que actuen sota la deguda supervisió del tutor o responsable legal.

4. Accés a la web i als continguts reservats a usuaris registrats

L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït. No cal registrar-s’hi per accedir als continguts. No obstant això, cal que l’usuari es registri per poder fer comentaris en els espais especialment dedicats a aquesta finalitat. Així mateix, també pot ser necessari que l’usuari faciliti dades de caràcter personal quan lliurement vulgui fer ús de serveis oferts que així ho requereixin.

Les dades que faciliti l’usuari en qualsevol dels apartats que es trobin dins la Web quedaran sotmeses a la política de privacitat de la Companyia. En tot cas, quan l’usuari opti per registrar-se en qualsevol dels apartats o serveis que ofereix la Web, aquest es compromet a indicar la informació requerida, que haurà de ser verídica i lícita.

En el supòsit que la Companyia proporcioni a l’usuari una contrasenya, escollida o no per l’usuari, aquest últim se’n fa responsable i es compromet a fer-ne un ús exclusiu i mantenir-la en secret, fent ús de la diligència necessària per custodiar-la i evitar que sigui coneguda per tercers que puguin suplantar-ne la identitat.

En el supòsit que l’usuari detecti que s’ha fet un ús no autoritzat de la seva contrasenya o tingui consciència que l’ha perduda, aquest es compromet a notificar l’incident corresponent de forma immediata a la companyia mitjançant els enllaços destinats expressament a aquest efecte o a l’adreça info@elnacional.cat

En cap cas la Companyia es fa responsable de l’ús de la contrasenya per part de tercers no autoritzats ni de la pèrdua d’aquesta per part de l’usuari.

5. Ús de la web, dels seus continguts i serveis

L’usuari de la Web es compromet a fer un ús d’aquesta i dels seus continguts i serveis d’acord amb els Termes i les Condicions, així com a respectar i complir en tot moment la llei i qualsevol disposició normativa vigent i aplicable.

Queda prohibit l’ús i accés a la Web mitjançant qualsevol aplicació, programa informàtic o sistema anàleg que pugui malmetre o obstaculitzar-ne el funcionament normal, incloent-hi l’alteració, l’eliminació o el bloqueig dels continguts i serveis que s’hi ofereix, o de qualsevol altre mecanisme que els pugui afectar, especialment aquells que puguin comportar la privació de l’accés i ús a la Web, o qualsevol part d’aquesta, a tercers.

Queda igualment prohibit l’accés a la Web mitjançant programes o altres mecanismes informàtics que, de forma voluntària o involuntària, puguin resultar en una sobrecàrrega dels recursos utilitzats per la Companyia per mantenir la Web accessible al públic i/o que permetin un accés no autoritzat als apartats de la Web no accessibles al públic en general o al sistema informàtic en què es troba allotjada; de manera que puguin introduir virus o altres programes maliciosos o scripts que causin errors en el sistema informàtic esmentat o en el funcionament de la Web.

En tot cas, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis de la Web, especialment pel que fa a qualsevol apartat en què se li permeti participar, en el qual regiran també els principis de bona fe i de respecte als altres usuaris, la Companyia i qualsevol altre tercer.

6. Comentaris als continguts

La Web utilitza una aplicació de sistema de validació d’usuari que li permet a aquest últim realitzar comentaris als continguts als espais expressament reservats per aquest propòsit.

L’usuari haurà de fer un ús adequat d’aquest servei i no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans.  L’usuari assumeix que és l’únic responsable dels  comentaris introduïts als continguts als espais expressament reservats per la Companyia per aquesta finalitat i per tant s’eximeix a la Companyia de qualsevol classe de responsabilitat.

No obstant, la Companyia tindrà el dret de no publicar comentaris en els quals s’hagués detectat, a través del sistema de control creat per aquest fi, la inclusió de paraules o expressions catalogades de forma objectiva, per part de la Companyia, com a inadequades i no aptes per la seva publicació.

Addicionalment, la Companyia també tindrà el dret, a instàncies de tercers, de retirar els comentaris que poguessin tenir un contingut contrari a la bona fe i a l’ordenament legal i/o que poguessin incórrer en activitats il·lícites. No obstant l’anterior, aquest dret esdevindrà una obligació quan sigui a instàncies dels òrgans competents o d’una ordre judicial.

7. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual dels continguts de la Web, inclosos imatges i vídeos, textos, dissenys, aplicacions, programes, codis, etc., pertanyen a la companyia o aquesta està autoritzada degudament pel titular per fer-ne ús en aquesta Web.

S’autoritza l’usuari a visualitzar, copiar, imprimir, guardar en qualsevol format i suport els continguts de la Web, sempre que es realitzi únicament i exclusivament per a ús personal. No obstant això, es prohibeix a l’usuari dur a terme qualsevol de les accions que s’indiquen en aquest paràgraf quan: (i) l’usuari utilitzi un canal, suport o mitjà al qual puguin tenir accés, de manera directa o indirecta, una pluralitat de persones; (ii) quan aquestes tinguin una finalitat comercial, o (iii) l’ús comporti l’alteració, la modificació, la fragmentació o la descompilació dels continguts.

Per tant, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, distribució o comunicació pública de qualsevol contingut que es trobi a la Web sense l’autorització prèvia i expressa per escrit de la Companyia. Així mateix, la companyia informa l’usuari que s’oposa expressament a l’ús de qualsevol part de la Web amb l’objectiu de fer retalls de premsa (press clipping) sense haver obtingut l’autorització expressa, prèvia i per escrit de la Companyia.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, diversos continguts o serveis de la Web poden especificar uns Termes i Condicions d’ús que siguin més o menys restrictius, els quals prevaldran en relació amb el contingut o servei afectat per aquests.

La Companyia únicament autoritza a referenciar els continguts que apareixen a la Web en d’altres webs o comunicacions, sempre que aquestes webs o comunicacions mantinguin el principi de bona fe i respecte i compleixin plenament amb la legislació vigent i la resta de termes i condicions, especialment pel que fa a la prohibició de reproducció o dels continguts que es mostren a la Web, amb finalitats diferents de les permeses en aquests termes i condicions, sense l’autorització expressa i prèvia per escrit de la companyia.

8. Enllaços a llocs web o continguts de tercers

La Companyia no es fa responsable dels continguts, serveis, scripts, funcionalitats i altres condicions tècniques que l’usuari pugui trobar fora de la Web, però que siguin accessibles mitjançat els enllaços que s’hi puguin trobar.

Aquests enllaços tenen un caràcter merament informatiu per a l’usuari i aquest és lliure de seguir-los segons el seu criteri exclusiu.

En cap cas es pot considerar que la Companyia manifesta una aprovació, opinió, o qualsevol altre manifestació en relació a tot allò que es pugui trobar en els enllaços esmentats fora de l’espai de la Web.

9. INSCRIPCIÓ AL CLUB EL NACIONAL

L’Usuari pot inscriure’s al Club El Nacional per poder gaudir dels descomptes, promocions i altres avantatges que s’ofereixen exclusivament als Usuaris membres del Club El Nacional per part dels partners de la Companyia (en endavant “Col·laboradors”), a més de poder participar en els esdeveniments especials que la Companyia organitzi; tot sempre que mantingui la seva condició de soci.

Quota de soci

L’adhesió al Club El Nacional té un cost anual de 60 euros i de 300 euros per la categoria Premium (en endavant “Quota de Soci”).

Inscripció

Per inscriure’s al Club El Nacional, l’Usuari haurà de dirigir-se a club.elnacional.cat (en endavant “Zona Club”) i accedir a l’enllaç “Registre”, on trobarà un formulari que li permetrà introduir les dades personals requerides per a la seva identificació i futur accés, així com les dades relatives al servei de pagament escollit.

Dins el procés d’inscripció, el soci haurà d’escollir l’opció d’inscriure un sol soci o optar per l’opció Soci Plus, que li permetrà inscriure fins a 5 persones conjuntament. Així mateix, es pot optar per una tercera opció anomenada Premium a Mida, que permet a l’Usuari donar suport al diari El Nacional, rebre un butlletí electrònic de notícies, participar en actes exclusius per a socis, conèixer la redacció del diari i mantenir-hi una relació directa, tot juntament amb la resta de beneficis dels Socis.

La Companyia enviarà un correu de benvinguda a l’Usuari que li confirmarà l’adhesió. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu convencional mitjançant el qual se li farà entrega del seu carnet de soci del Club El Nacional que li permetrà acreditar ser soci del Club El Nacional (en endavant “Carnet”). El Carnet és personal i intransferible. En cas de pèrdua, l’Usuari haurà de comunicar-ho immediatament a la Companyia perquè pugui procedir a la seva cancel·lació. La Companyia podrà cobrar una comissió per la reedició i entrega del Carnet.

Accés als continguts de la Zona Club

Una vegada realitzada la inscripció, l’Usuari soci del Club El Nacional haurà d’iniciar sessió en la Zona Club introduint el seu nom d’usuari i contrasenya escollits en el moment de l’alta, en l’apartat previst per a aquesta finalitat i, després, navegar dins l’espai Zona Club per poder conèixer les diverses promocions, descomptes i altres avantatges que s’hi ofereixen, a les quals tindrà accés i se’n beneficiarà de forma gratuïta. No obstant això, la participació en els esdeveniments especials, organitzats i oferts per la Companyia, podran requerir el pagament d’un preu, que variarà en cada esdeveniment i que serà establert per la Companyia d’acord amb les particularitats de l’esdeveniment en particular del qual es tracti.

Productes i serveis que ofereixen els tercers

Les promocions, descomptes i altres avantatges que s’ofereixin en la Zona Club corresponen a productes i serveis oferts per tercers, els Col·laboradors. Les condicions de compra o de contractació dels referits productes i serveis, així com els termes indicats per utilitzar les promocions, descomptes i altres avantatges, seran els establerts pel corresponent Col·laborador.

Per beneficiar-se dels descomptes, promocions i altres avantatges, l’Usuari soci tan sols haurà de presentar el Carnet en l’establiment del Col·laborador.

Limitació de responsabilitat

La Companyia no es fa responsable de la disponibilitat, ni de la qualitat dels productes o serveis dels Col·laboradors, ni de l’execució o no dels seus compromisos contractuals, amb els quals l’Usuari soci lliurement hagi contractat serveis o adquirit béns, aprofitant un descompte, promoció o altres avantatges que s’ofereixen a la Zona Club. Per tant, per resoldre qualsevol incidència en la contractació d’aquests serveis o la compra de béns, l’Usuari soci haurà de contactar directament amb el corresponent Col·laborador. Conseqüentment, l’Usuari soci eximeix expressament la Companyia de qualsevol responsabilitat derivada d’un incompliment del Col·laborador corresponent, en relació a l’ús del descompte, promoció o altres avantatges ofertes a la Zona Club, així com derivat del corresponent contracte de compravenda o de serveis que hagi subscrit amb aquell Col·laborador.

La Companyia tampoc serà responsable de qualsevol error o defecte en el funcionament del servei de pagament escollit per l’Usuari i, per tant, per resoldre qualsevol incidència que sorgeixi de l’esmentat servei, l’Usuari haurà de dirigir-se directament al Proveïdor del servei de pagament en qüestió.

La Companyia només es farà responsable dels esdeveniments que organitzi i gestioni. No obstant això, en el supòsit que els canvis que realitzi d’un esdeveniment especial impedeixin a l’Usuari soci ja inscrit que hi pugui participar, o quan l’esdeveniment hagi estat cancel·lat, únicament donarà el dret a l’Usuari a reclamar la devolució del preu de la inscripció pagat si s’escau.

Inscripció als esdeveniments especials

Quan un Usuari trobi un esdeveniment especial organitzat i ofert per la Companyia, haurà d’inscriure-s’hi seguint els passos expressament previstos amb aquesta finalitat i, si s’escau, utilitzar el servei de pagament que esculli per realitzar el pagament del preu indicat. La Companyia no pot garantir la disponibilitat de places perquè tots els Usuaris socis puguin assistir a tots els esdeveniments especials i, per tant, quan el nombre de places sigui limitat, aquestes s’adjudicaran segons l’ordre de sol·licitud d’inscripció rebuda.

La participació en un esdeveniment especial també pot requerir a l’Usuari inscrit que accepti uns termes i condicions particulars relatius a l’esdeveniment concret, prèviament a la seva inscripció. La falta d’acceptació dels esmentats termes i condicions comportarà la impossibilitat d’inscripció a l’esdeveniment per part de l’Usuari soci.

Cancel·lació o baixa de la inscripció

L’Usuari soci que desitgi donar de baixa de la seva adhesió al Club El Nacional haurà d’accedir a l’espai del seu perfil i indicar-ho en l’apartat corresponent. La baixa de l’adhesió de l’Usuari soci serà efectiva l’últim dia de l’any pagat.

10. Responsabilitat i garanties limitades

La Companyia es compromet a fer tot el possible per mantenir el funcionament de la Web en condicions òptimes d’ús, així com a evitar errors de servidor, de programació i dels continguts i serveis que s’hi ofereixen. No obstant això, la Companyia no assumeix cap responsabilitat respecte els errors eventuals que puguin sorgir o aparèixer i, per tant, no garanteix la plena funcionalitat ni els continguts i/o serveis que la Web ofereix.

Sens perjudici del que s’ha esmentat, la Companyia garanteix que voluntàriament la Web no incorporarà programari maliciós (malware), virus i altres scripts o programes de naturalesa maliciosa i es compromet a informar, mitjançant la política de privacitat, de tot l’ús d’aplicacions i d’altres programes, scripts, etc. que recullin dades de l’usuari que puguin ser objecte de tractament posterior.

La Companyia informa l’usuari que diversos continguts i/o serveis oferts dins la Web poden ser proveïts per tercers i que, per tant, per accedir-hi o fer-ne ús l’usuari també n’haurà d’acceptar els Termes i les Condicions (dels tercers). En tot cas, l’usuari allibera de tota responsabilitat la Companyia respecte de totes aquelles qüestions vinculades a continguts i/o serveis de tercers que s’identifiquin expressament com a tercers (exemple: validació per Twitter i Facebook, etc.).

La Companyia pot citar, mostrar i referir-se a manifestacions, publicacions i altres informacions o materials gràfics o audiovisuals de tercers, i no es fa responsable de la veracitat, el rigor, l’opinió i la qualitat d’aquests.

En tot cas, la Companyia no es fa responsable dels diversos danys i perjudicis que pugui ocasionar la discontinuïtat del serveis, continguts i funcionalitat de la web, així com tampoc de qualsevol altra anomalia que presenti la Web, inclosos virus, programari maliciós (malware), scripts i programes maliciosos que resultin de la interferència no autoritzada de tercers o de tercers autoritzats que siguin víctima d’interferències d’altres tercers.

11. Política de privacitat i Política de Cookies:

La política de privacitat de la Companyia compleix tots els requisits establerts en les disposicions aplicables en matèria de protecció de dades de caràcter personal, que en l’actualitat es troben recollides al Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

L’acceptació dels Termes i les Condicions inclou l’acceptació de la política de privacitat i la política de cookies de la Companyia, que es poden trobar als enllaços següents: Política de privacitat i Política de cookies

12. Llei aplicable i jurisdicció:

Qualsevol qüestió relativa a la interpretació, el compliment i la validesa dels Termes i les Condicions que pugui sorgir entre l’usuari i la Companyia s’analitzarà d’acord amb els mateixos Termes i Condicions, en primer lloc, i la normativa catalana, en segon, i subsidiàriament l’espanyola, d’aplicació en tot moment.

En el supòsit de conflicte entre l’usuari i la Companyia que resulti i/o estigui vinculat i/o relacionat amb els Termes i les Condicions, les parts acorden expressament sotmetre’l als jutjats i tribunals competents de la Ciutat de Barcelona.